Kategorie prawa jazdy

Kategoria AM

Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik
  spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny
  o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

 • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie
  przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Rozpoczęcie kursu przez osobę,
która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów.
Wedle ustawy z dnia 5 stycznia 2011, osoby które przed wejściem przepisów w życie
ukończyły 18 lat, są uprawnione do poruszania się motorowerem.

Kategoria A1

Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy
  nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg

 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Rozpoczęcie kursu przez osobę,
która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów

Kategoria A2

Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej
  nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku
  wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego
  motocykla

 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat. Rozpoczęcie kursu przez osobę,
która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów.

Kategoria A

Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motocyklem (motocykl – pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem
  – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Uzyskanie kategorii A uzależnione jest od posiadania kategorii A2 i tak:

 • 24 lata – dla osób, które nie posiadały przez co najmniej 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

 • 20 lat – dla osób, które od co najmniej 2 lat posiadają prawo jazdy kategorii A2

Kategoria B

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej
  3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);

 •  pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką
  (do 750kg DMC);

 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną
  niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie
  przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony
  wpisem do prawa jazdy

 •  ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego
  pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);

 •  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 •  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy
  nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód
osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub
autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.